سلامتی پسری كه به دوست دخترش گفت:


روزی كه جلوی دختری غیر از تو زانو بزنم روزیه كه بخوام بند كفش دخترمونو ببندم..