هر جای دنیا میخواهی باش....

من....

احساسم را ....

با همین دلنوشته ها به تو میرسانم....